บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ประจำปี พ.ศ. 2565

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ประจำปี พ.ศ. 2565

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 

          สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISSDU) ให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง รูปแบบการสอบ Paper-based Test (กระดาษ) (HSK) ทั้ง 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบ HSK

วันสอบ
考试日期
Test Dates

วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期
Deadline for Registration 

8 มกราคม 65
JAN 8, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

8 ธันวาคม 64
DEC 8, 2021

26 มีนาคม 65
MAR 26, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

24 กุมภาพันธ์ 65
FEB 24, 2022

9 เมษายน 65
APR 9, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

10 มีนาคม 65
MAR 10, 2022

14 พฤษภาคม 65
MAY 14, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

8 เมษายน 65
APR 8, 2022

12 มิถุนายน 65
JUN 12, 2022

วันอาทิตย์

SUNDAY

12 พฤษภาคม 65
MAY 12, 2022

16 กรกฎาคม 65
JUL 16, 2022

วันเสาร์

SATURDAY

16 มิถุนายน 65
JUN 16, 2022

21 สิงหาคม 65
AUG 21, 2022

วันอาทิตย์

SUNDAY

21 กรกฎาคม 65
JUL 21, 2022

17 กันยายน 65
SEP 17, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

18 สิงหาคม 65
AUG 18, 2022

16 ตุลาคม 65
OCT 16, 2022

วันอาทิตย์
SUNDAY

19 กันยายน 65
SEP 19, 2022

19 พฤศจิกายน 65
NOV 19, 2022

วันเสาร์
SATURDAY

20 ตุลาคม 65
OCT 20, 2022

4 ธันวาคม 65
DEC 4, 2022

วันอาทิตย์
SUNDAY

3 พฤศจิกายน 65
NOV 3, 2022

 1. ค่าธรรมเนียมการสอบ HSK

  HSK ระดับ 1             500    บาท

 

  HSK ระดับ 2             700    บาท

 

  HSK ระดับ 3             900    บาท

 

  HSK ระดับ 4          1,200    บาท

  HSK ระดับ 5          1,600    บาท

  HSK ระดับ 6          2,000    บาท

 1. สถานที่สอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
  2) สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
  **หมายเหตุ: รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ
 2. กำหนดเวลาสอบ HSK

ช่วงเช้า
(Morning Sessions)

09:00 – 09:50 น.

09:00 – 10:40 น.

09:00 – 11:15 น.

ระดับ (Levels)

2

4

6

ช่วงบ่าย
(Afternoon Sessions)

13:30 – 14:05 น.

13:30 – 14:55 น.

13:30 – 15:30 น.

ระดับ (Levels)

1

3

5

 1. เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่หรือที่เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
      ดาวน์โหลดใบสมัคร           hskform
  2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาและสวมชุดสุภาพ ขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป 
     ด้านหลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ จะต้องบวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม
      50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัคร กรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์
      ของผู้เข้าสอบ             
 1. การโอนค่าธรรมเนียม

            โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
            เลขที่ 079-7-19799-3  ชื่อบัญชี นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ และนางสาวสุกัญญา จันทราภรณ์ 
            และนางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี   พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ilacsuandusit@gmail.com

 1. ช่องทางการรับสมัครสอบ
  7.1 สมัครด้วยตนเอง
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  โทรศัพท์:  02-2445260-1 Fax : 02-244-5261

         7.2 สมัครทางไปรษณีย์
          ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัครไปยังศูนย์สอบที่ประสงค์เข้าสอบดังนี้

     (1)  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
          ที่อยู่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 (ชั้น 2 ห้อง 1213) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

     (2)   ศูนย์สอบสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
           ที่อยู่ : สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี 57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
           ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

   หมายเหตุ
         1) วันสุดท้ายของการสมัครสอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ยึดตามกำหนดการที่ประกาศ
             บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหลัก (ตามข้อ 1)
         2) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาพร้อมใบสมัคร
         3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ ภายหลังจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และแนวทางการเข้าสอบ
  1) สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
     ก่อนวันสอบ 3 วัน บนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ (https://ilac.dusit.ac.th)
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาที่สอบอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่ได้รับอนุญาต
      ให้เข้าห้องสอบ
  3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชนในการสอบทุกครั้ง
  4) หลักฐานการฉีดวัคซีนแสดงผลการรับวัคซีนจากแอปหมอพร้อมหรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาล มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบและไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน
 1. การรับผลสอบ
  1) สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่ประสงค์มารับดวยตนเองเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสอบ
      หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งเอกสารผลสอบต่อไปยังสถาบันขงจื่อ
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
      สุพรรณบุรี และสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่เลยกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสอบ
  2) ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์ ที่ http://www.chinesetest.ch
 1. สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 (ชั้น 2 ห้อง 1213) เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  เบอร์โทรศัพท์: 02-2445260-1 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th
  Line ID. : ilac_sdu  Facebook : ILAC SuanDusit University

       สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
       ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
      โทรศัพท์:  035-969624, 0846632760 E-mail: hskyct.cissdu@gmail.com