ปฎิทินการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี 2567

การสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

          สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISSDU) ให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง รูปแบบการสอบเป็นแบบ Paper-based Test (กระดาษ) รายละเอียดดังนี้

  1. ปฎิทินการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี 2567

2.ระดับเวลาสอบ และค่าธรรมเนียมการสอบ

  1. สถานที่สอบ

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)

**หมายเหตุ: รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในวันสอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 2-3

  1. การสมัครสอบ

          1) ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ หน้า Facebook Page: ILAC Suan Dusit University หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง1213) วันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

          2) ใบสมัครสอบ (แบบสมัครด้วยตนเอง) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ HSK/HSKK Form และเตรียมหลักฐานดังนี้

              – รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา และสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ด้านหลังรูปให้เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)

              – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport)

              – หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งใบรายงานผลสอบทางไปรษณีย์ จะต้องบวกค่าบริการจัดส่งผลสอบ 50 บาท โดยชำระรวมกับค่าสมัคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะใช้ที่อยู่ของผู้เข้าสอบที่เขียนในใบสมัครเป็นข้อมูลในการจัดส่งใบรายงานผลสอบ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ กรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นผลสอบอาจสูญหายหรือเกิดความล่าช้าได้

          3) กรณีสมัครออนไลน์ เตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPG, JPEG เพื่อแนบในใบสมัครออนไลน์ ดังนี้

              – รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา และสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป

              – บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport)

              – หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งใบรายงานผลสอบทางไปรษณีย์ จะต้องบวกค่าบริการจัดส่งผลสอบ 50 บาท โดยชำระรวมกับค่าสมัคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะใช้ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครออนไลน์เป็นข้อมูลในการจัดส่งใบรายงานผลสอบ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นผลสอบอาจสูญหายหรือเกิดความล่าช้าได้

** หมายเหตุ

          1) วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ให้ยึดตามกำหนดการที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศบนเว็บไซต์เป็นหลัก

          2) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครออนไลน์ และการสมัครด้วยตนเองที่มาถึงภายหลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร

         3) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

  1. การโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

          การโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางลำภู เลขที่ 420-1-63405-7  ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และแนวทางการเข้าสอบ

          1) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ก่อนวันสอบ 7 วัน ที่เว็บไชต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (https://ilac.dusit.ac.th) และ Facebook Page: ILAC SUAN DUSIT UNIVERSITY

         2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาที่สอบอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

         3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงเท่านั้น)

         4) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และมีผล “ไม่ติดเชื้อ” ที่มีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนวันสอบ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

             – แสดงผลตรวจ ATK ด้วยตนเองที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” เขียนชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจลงบนชุดตรวจ ถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต สามารถแสดงภาพถ่ายผลการตรวจจากหน้าจอโทรศัพท์ของผู้เข้าสอบได้

             – ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

  1. การรับใบรายงานผลสอบ

          1) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเก็บใบรายงานผลสอบของผู้เข้าสอบที่ประสงค์มารับด้วยตนเองไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งเอกสารต่อไปยังสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่เลยกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสอบ

         2) ผู้เข้าสอบสามารถตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนในช่องทางออนไลน์ที่ http://www.chinesetest.cn

  1. รายละเอียดการติดต่อ: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

        ที่อยู่: อาคาร 1 (ชั้น 2 ห้อง 1213) เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300

        หมายเลขโทรศัพท์: 02-2445260 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th

        Line ID. : ilac_sdu  Facebook Page: ILAC Suan Dusit University