ปฎิทินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี 2566

การสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

          สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISSDU) ให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง รูปแบบการสอบเป็นแบบ Paper-based Test (กระดาษ) รายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบ HSK และ HSKK   


2. กำหนดการสอบ และค่าธรรมเนียมการสอบ3. สถานที่สอบ
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)
**หมายเหตุ: รับบัตรเลขที่สอบในวันสอบ ณ อาคาร 2 ชั้น 2-3

4. การสมัครสอบ 
          1) ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://shorturl.asia/j1YxH  หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง1213) วันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
          2) ใบสมัครสอบ (แบบสมัครด้วยตนเอง) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ HSK/HSKK Form และเตรียมหลักฐานดังนี้
              – รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา และสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ด้านหลังรูปให้เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
              – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport)
              – หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งใบรายงานผลสอบทางไปรษณีย์ จะต้องบวกค่าบริการจัดส่งผลสอบ 50 บาท โดยชำระรวมกับค่าสมัคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะใช้ที่อยู่ของผู้เข้าสอบที่เขียนในใบสมัครเป็นข้อมูลในการจัดส่งใบรายงานผลสอบ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ กรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นผลสอบอาจสูญหายหรือเกิดความล่าช้าได้
          3) กรณีสมัครออนไลน์ เตรียมหลักฐานในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPG, JPEG เพื่อแนบในใบสมัครออนไลน์ ดังนี้
              – รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา และสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป
              – บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport)
              – หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งใบรายงานผลสอบทางไปรษณีย์ จะต้องบวกค่าบริการจัดส่งผลสอบ 50 บาท โดยชำระรวมกับค่าสมัคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะใช้ที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครออนไลน์เป็นข้อมูลในการจัดส่งใบรายงานผลสอบ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นผลสอบอาจสูญหายหรือเกิดความล่าช้าได้

** หมายเหตุ
          1) วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ให้ยึดตามกำหนดการที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศบนเว็บไซต์เป็นหลัก
          2) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครออนไลน์ และการสมัครด้วยตนเองที่มาถึงภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
         3) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

5. การโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
          การโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางลำภู เลขที่ 420-1-63405-7  ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และแนวทางการเข้าสอบ
          1) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ก่อนวันสอบ 3 วัน ที่เว็บไชต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (https://ilac.dusit.ac.th) และ Facebook Page: ILAC SUAN DUSIT UNIVERSITY
         2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาที่สอบอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
         3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงเท่านั้น)
         4) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK และมีผล “ไม่ติดเชื้อ” ที่มีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนวันสอบ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
             – แสดงผลตรวจ ATK ด้วยตนเองที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” เขียนชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี และเวลาตรวจลงบนชุดตรวจ ถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่/พาสปอร์ต สามารถแสดงภาพถ่ายผลการตรวจจากหน้าจอโทรศัพท์ของผู้เข้าสอบได้
             – ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ที่แสดงในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือพิมพ์เป็นเอกสาร
             – รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ที่ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุขฉบับจริงหรือสำเนา (ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร/PDF/รูปถ่ายเสมือนสแกน)
             – ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

7. การรับใบรายงานผลสอบ
          1) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเก็บใบรายงานผลสอบของผู้เข้าสอบที่ประสงค์มารับด้วยตนเองไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งเอกสารต่อไปยังสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่เลยกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสอบ
         2) ผู้เข้าสอบสามารถตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนในช่องทางออนไลน์ที่ http://www.chinesetest.cn

8. รายละเอียดการติดต่อ: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        ที่อยู่: อาคาร 1 (ชั้น 2 ห้อง 1213) เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
        หมายเลขโทรศัพท์: 02-2445260 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th
        Line ID. : ilac_sdu  Facebook Page: ILAC Suan Dusit University