ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK, HSKK) วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่: รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาจีน

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:
1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต
2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
HSK:
1. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207
2. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208
3. HSK 4: สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208
4. HSK 5: สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207
5. HSK 6: สอบเวลา 09.00 – 11.15 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1206

HSKK:
1. HSKK 1: สอบเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216 (ห้องปฏิบัติการทางภาษา)
2. HSKK 2: สอบเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216 (ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น