ขอเชิญชวน! เข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online

* ใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/FpVV8y
* คู่มือและวีดิทัศน์สาธิตการใช้งานโปรแกรมฯ https://goo.gl/aokYnT
* คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมฯ https://goo.gl/b4gRpH