รับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 50 คน)
เริ่มเรียน 3 กรกฎาคม 2562 – 26 กันยายน 2562

หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท

สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน
ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5351
เว็บไซต์ http://ilac.dusit.ac.th
Facebook: ILAC Dusit
LINE ID: ilac_sdu
Instagram: ilac.dusit