ประกาศ! รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 (TCAS รอบ 4-5) เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online

ประกาศ ! รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 (TCAS รอบ 4-5) เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 2, 8, 9, 13 และ 14 สิงหาคม 2562 แบ่งการอบรมเป็นวันละ 4 ตอน ๆ ละ 2 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วันเวลา และสถานที่อบรม ตามรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 2 สิงหาคม 2562
  2. วันที่ 8 สิงหาคม 2562
  3. วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  4. วันที่ 13 สิงหาคม 2562
  5. วันที่ 14 สิงหาคม 2562