บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU)
ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK)
ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ
  2020 HSK Program
วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期
Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี
素攀

Suphan
 
11 มกราคม 63
JAN 11
วันเสาร์
SAT
15 ธันวาคม 62
DEC 15, 2019
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
18 กุมภาพันธ์ 63
FEB 18
9 กุมภาพันธ์ 63
FEB 9
วันอาทิตย์
SUN
13 มกราคม 63
JAN 13
  เปิดสอบ
Open
9 มีนาคม 63
MAR 9
21 มีนาคม 63
MAR 21
วันเสาร์
SAT
23 กุมภาพันธ์ 63
FEB 24
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
21 เมษายน 63
APR 21
11 เมษายน 63
APR 14
วันเสาร์
SAT
15 มีนาคม 63
MAR 15
  เปิดสอบ
Open
11 พฤษภาคม 63
MAY 11
9 พฤษภาคม 63
MAY 9
วันเสาร์
SAT
12 เมษายน 63
APR 12
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
9 มิถุนายน 63
JUN 9
14 มิถุนายน 63
JUN 14
วันอาทิตย์
SUN
18 พฤษภาคม 63
MAY 18
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
14 กรกฎาคม 63
JUL 14
12 กรกฎาคม 63
JUL 12
วันอาทิตย์
SUN
15 มิถุนายน 63
JUN 15
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
12 สิงหาคม 63
AUG 12
23 สิงหาคม 63
AUG 23
วันอาทิตย์
SUN
27 กรกฎาคม 63
JUL 27
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
23 กันยายน 63
SEP 23
19 กันยายน 63
SEP 19
วันเสาร์
SAT
23 สิงหาคม 63
AUG 23
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
26 ตุลาคม 63
OCT 26
17 ตุลาคม 63
OCT 17
วันเสาร์
SAT
20 กันยายน 63
SEP 20
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
17 พฤศจิกายน 63
NOV 17
21 พฤศจิกายน 63
NOV 21
วันเสาร์
SAT
25 ตุลาคม 63
OCT 25
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
21 ธันวาคม 63
DEC 21
6 ธันวาคม 63
DEC 6
วันอาทิตย์
SUN
9 พฤศจิกายน 63
NOV 9
  เปิดสอบ
Open
6 มกราคม 64
JAN 6, 2021

 2020 HSKK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี
素攀
Suphan
 
11 มกราคม 63
Jan 11
วันเสาร์
SAT
15 ธันวาคม 62
DEC 15
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
18 กุมภาพันธ์ 63
FEB 18
21 มีนาคม 63
MAR 21
วันเสาร์
SAT
23 กุมภาพันธ์ 63
FEB 24
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
21 เมษายน 63
APR 21
11 เมษายน 63
APR 14
วันเสาร์
SAT
15 มีนาคม 63
MAR 15
  เปิดสอบ
Open
11 พฤษภาคม 63
MAY 11
9 พฤษภาคม 63
MAY 9
วันเสาร์
SAT
12 เมษายน 63
APR 12
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
9 มิถุนายน 63
JUN 9
12 กรกฎาคม 63
JUL 12
วันอาทิตย์
SUN
15 มิถุนายน 63
JUN 15
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
12 สิงหาคม 63
AUG 12
17 ตุลาคม 63
OCT 17
วันเสาร์
SAT
20 กันยายน 63
SEP 20
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
17 พฤศจิกายน 63
NOV 17
6 ธันวาคม 63
DEC 6
วันอาทิตย์
SUN
9 พฤศจิกายน 63
NOV 9
  เปิดสอบ
Open
6 มกราคม 64
JAN 6, 2021
 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  ปรับตามประกาศ HANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด
ภาษาจีนระดับ 1             500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2             700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3             900    บาท ระดับสูง           800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1,200    บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600    บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000    บาท
 1. สถานที่จัดสอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
  ** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ
 1. วันและเวลาสอบ
  HSK
ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00 – 09:50 09:00 – 10:40 09:00 – 11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30 – 14:05 13:30 – 14:55 13:30 – 15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 16:30 17:00 17:30
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

     ดาวน์โหลดใบสมัคร           hskform              hskkform

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ 2 ทาง คือ
  7.1 สมัครด้วยตนเอง
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-1 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ http://ilac.dusit.ac.th
 2. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 3. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 4. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์ ที่ http://chinesetest.cn
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-1 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th

    สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
    57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969620 ext. 19519 Fax: 035-969620 ext. 19522 หรือ
02-2418375 เว็บไซต์:   http://www.confucius.dusit.ac.th
E-mail: cissdu@gmail.com