ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

ข้อกำหนดการสอบ

1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลคมชัด และมีข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อ วัน/เดือน/ปี และเวลา ตรวจลงบนชุดตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนใบขับขี่/พาสปอร์ต โดยสามารถแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือได้
4) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ดินสอ2B ขึ้นไป ยางลบ มาด้วยตนเอง
5) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดสำหรับที่จอดรถ ขออภัยในความไม่สะดวก