ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK (การพูด) รอบวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK (การพูด) รอบวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบได้ที่  ที่นี่

 

ข้อกำหนดการสอบ

1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลคมชัด และมีข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันสอบ
2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อ วัน/เดือน/ปี และเวลา ตรวจลงบนชุดตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนใบขับขี่/พาสปอร์ต โดยสามารถแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือได้
4) ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ ดินสอ2B ขึ้นไป ยางลบ มาด้วยตนเอง
5) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ

** ผู้เข้าสอบที่เข้าสอบอาคาร 2 ชั้น 2 (ห้อง 2210) กรุณาใช้บันไดบริเวณห้องพยาบาลเนื่องจากใกล้ห้องสอบมากกว่า

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดสำหรับที่จอดรถ ขออภัยในความไม่สะดวก