สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ (SDU QA) รอบ ๙ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๙ เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๖ อาคาร ๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ กรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการ และ นางสาวลัยพร อ่อนน้อมดี เลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ (SDU QA) ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม