ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2563

ครั้งที่ วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร

1.

3 สิงหาคม 2562 8 กรกฎาคม 26 กรกฎาคม 2562
2. 7 กันยายน 2562 19 สิงหาคม 30 สิงหาคม 2562
3. 5 ตุลาคม 2562 16 กันยายน 27 กันยายน 2562
4. 2 พฤศจิกายน 2562 15 ตุลาคม 25 ตุลาคม 2562
5. 14 ธันวาคม 2562 18 พฤศจิกายน 3 ธันวาคม 2562
6. 11 มกราคม 2563 16 ธันวาคม 62 27 ธันวาคม 2562
7. 1 กุมภาพันธ์ 2563 13 มกราคม 24 มกราคม 2563
8. 7 มีนาคม 2563 17 กุมภาพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
9. 18 เมษายน 2563 23 มีนาคม 3 เมษายน 2563
10. 9 พฤษภาคม 2563 16 เมษายน 1 พฤษภาคม 2563
11. 6 มิถุนายน 2563 18 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม 2563
12. 11 กรกฎาคม 2563 22 มิถุนายน 3 กรกฎาคม 2563
13. 8 สิงหาคม 2563 20 กรกฎาคม 31 กรกฎาคม 2563
14. 5 กันยายน 2563 17 สิงหาคม 28 สิงหาคม 2563
15. 3 ตุลาคม 2563 14 กันยายน 25 กันยายน 2563
16. 7 พฤศจิกายน 2563 19 ตุลาคม 30 ตุลาคม 2563
17. 19 ธันวาคม 2563 23 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม

2563

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 1. อัตราค่าสมัครสอบ
 • นักศึกษา คนละ 1,000 บาท
 • อาจารย์และบุคลากร คนละ 1,500 บาท
 1. การจัดสอบในมหาวิทยาลัยแต่ละรอบจะต้องมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 35 คนขึ้นไป หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะเลื่อนการจัดสอบเป็นครั้งถัดไปหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://ilac.dusit.ac.th
 3. สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเยาวภา
  (เฉพาะการจัดสอบในมหาวิทยาลัย)
 4. ติดต่อสอบถาม
 • โทรศัพท์: 0 2244 5260–2
 • Website: http://ilac.dusit.ac.th
 • Facebook: https://www.facebook.com/ilacatdusit/
 • Line:           ilac_sdu
 1. คอร์สอบรมภาษาอังกฤษอื่น ๆ ดูรายละเอียดที่ http://ilac.dusit.ac.th