เปิดรับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 40 คน) ระยะเวลาอบรม: 15 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม 2563

อบรมรวม 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท/คน

ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าอบรม สามารถสมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ตั้งแต่จวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน

ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม