ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC วันที่ 3 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่ 

ข้อกำหนดการเข้าสอบ TOEIC
1) ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) จะต้องมารายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้อง 11701 – 11703/2 หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ
2) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 2 บัตรในการเข้าสอบ
3) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
4) ผู้เข้าสอบที่มีเหล็กดามภายในร่างกาย รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
มาแสดงในวันสอบ (ฉบับจริงเท่านั้น) มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธการเข้าสอบ
5) ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) ที่ขอใบรับรองสถานภาพนักศึกษา กรุณาติดต่อขอรับใบรับรองฯ ที่ห้อง 1213 (อาคาร 1 ชั้น 2)
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น.
6) หากชื่อ-สกุล หรือรหัสนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบ