ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ:
1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต

2. ปากกา ดินสอ ยางลบ

เวลาในการทดสอบ:
HSK 1: สอบเวลา 13.30-14.05 น. ณ ห้อง 11703/2 อาคาร 11 ชั้น 7
HSK 2: สอบเวลา 09.00-09.50 น. ณ ห้อง 11701     อาคาร 11 ชั้น 7
HSK 3: สอบเวลา 13.30-14.55 น. ณ ห้อง 11702     อาคาร 11 ชั้น 7
HSK 4: สอบเวลา 09.00-10.40 น. ณ ห้อง 11702     อาคาร 11 ชั้น 7
HSK 5: สอบเวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 11701     อาคาร 11 ชั้น 7

ข้อปฏิบัติในการสอบ :
1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีการจัดงานสำหรับบุคคลทั่วไป
จึงไม่สะดวกให้บริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ
ขออภัยในความไม่สะดวก