การบริการจัดอบรมศิลปะตะวันตก (บัลเล่ต์)

จัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไปหรืออายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ โดยเปิดให้บริการปีละ 2 ครั้งตามภาคการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร วันเวลาอบรม ค่าอบรม จัดอบรมนาฏศิลป์ตะวันตก (บัลเล่ต์) สำหรับเยาวชน

การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ TOEIC

การจัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการสอบ สำหรับนักศึกษา : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดสอบ TOEIC ตามความประสงค์ของคณะ/หลักสูตรวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดต่อประสานงานกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแจ้งความจำนงในการจัดสอบ 1.1  รายละเอียดการจัดสอบ TOEIC – ในการจัดสอบแต่ละครั้งจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 30 คน

การบริการแปลงานวิชาการและเอกสารต่างๆ

สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการงานแปลภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์และบุคคลทั่วไป ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212