ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) 

.

* ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อ วัน/เดือน/ปี และเวลา ตรวจลงบนชุดตรวจ ผลการตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนสอบ และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนใบขับขี่/พาสปอร์ต โดยสามารถแสดงรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือบริเวณหน้าห้องสอบได้

.

กรุณาอ่านข้อกำหนดการสอบในประกาศรายชื่อให้ละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

.

* รายงานตัว รอบเช้าเวลา 08.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. บริเวณหน้าห้องสอบ

** ผู้เข้าสอบที่เข้าสอบอาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 (ห้อง 2210, 2211 และ 2310) กรุณาใช้บันไดบริเวณห้องพยาบาลเนื่องจากใกล้ห้องสอบมากกว่า

.