รับสมัครสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันที่ 16 ตุลาคม 2565

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISSDU) จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สำหรับบุคคลทั่วไป (แบบกระดาษ) รอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12