TOEIC VOCABULARIES

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “TOEIC VOCABULARIES” สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 หรือ Facebook

Speaking & listening for TOEIC

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “Speaking & listening for TOEIC” สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2

English Discoveries for Basic Learners

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “English Discoveries for Basic Learners” สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2

English Discoveries for Intermediate Learners

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “English Discoveries for Intermediate Learners” สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2

English Discoveries for Advanced Learners

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “English Discoveries for Advanced Learners” สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 1 ชั้น 2