Winter TOEIC Course

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 30 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้เพื่อสอบโทอิคหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน อบรมในวันจันทร์-ศุกร์ (วันละ 3 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เริ่มอบรมวันที่

แบบฟอร์มการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มสมัครสอบ SDU-TEST แบบฟอร์มสมัครสอบโทอิค (สำหรับนักศึกษา) แบบฟอร์มสมัครสอบโทอิค (สำหรับบุคลากร) แบบแสดงความจำนงขอตรวจสอบผลการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อผู้เข้าสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ และ บัตรประชำชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2) ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

Training courses

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี!  สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สมัครออนไลน์ที่นี่ https://bit.ly/2OiwCWO สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5260-2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 6 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้าสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ TOEIC วันที่ 1 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่  รายชื่อผู้เข้าทดสอบโทอิค (TOEIC) ข้อตกลงในการเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และ บัตรประชาชน (ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ทั้ง 2 บัตร และต้องเห็นภาพใบหน้าบุคคลชัดเจน 2. ผู้สอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน 3.